Domů » Společnost » Obchodní podmínky

Záruční podmínky

Obecně platné, nestanoví-li smluvní podmínky jinak.

 

1. Rozsah poskytované záruky

a) Na veškeré zařízení v nabídce Novum Global, a.s. je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
b) Náklady

  • na dopravu (spojené s přepravou reklamovaného zboží a případným výjezdem servisního technika v případě uznané záruky) hradí kupující.
  • na dopravu a práci (spojené s přepravou reklamovaného zboží a případným výjezdem a prací servisního technika v případě neuznané záruky) hradí kupující.

c) Na instalované softwarové produkty, ke kterým není přiložena licenční karta produktu, popř. licenční smlouva nebo je používání softwarového produktu licenční kartou produktu omezeno (demonstrační verze, verze na zkoušku, časově omezené verze, volně šiřitelné softwarové produkty, apod.) nemá kupující právní nárok, prodejce neručí za funkčnosti těchto softwarových produktů a případné škody způsobené jejich používáním.

d) Záruka se nevztahuje:

  • zejména na části zařízení podléhající běžnému opotřebení.
  • na poškození zařízení jakýmikoliv vnějšími vlivy.
  • na opravy závad či poškození způsobených vandalismem nebo neodborným užíváním zařízení.
  • na opravy závad či poškození způsobených osobou, která není oprávněna užívat zařízení.
  • na přípravu, kalibraci a cejchování vah, pokud to přímo nesouvisí s vykonáním záručního servisu.

e) Kupující nemá právo porušit licenční ujednání na komunikační modul a licencovanou verzi EPROM ani tyto produkty šířit.

2. Místo pro uplatnění reklamace

Reklamaci je možno uplatnit v místě prodeje zboží nebo u autorizovaného partnera. Bez ohledu na místo prodeje je vždy možno reklamaci uplatnit v centrále společnosti. Záruční opravy a její charakter zásadně posuzuje servisní oddělení Novum Global, a.s.

3. Postup při reklamaci zboží

Při reklamaci zboží je nutno předložit doklad o koupi tj. Dodací (záruční) list, kde je uvedeno výrobní číslo a datum, kdy bylo zboží odebráno. Bez tohoto dokladu nebude možno reklamaci uznat. Výrobek je nutné předložit k reklamaci úplný v originálním balení včetně dokumentace a příslušenství. Za určitých podmínek (po domluvě) je možno zboží předložit bez originálního balení, ovšem v takovém balení, které zabraňuje poškození reklamovaného zboží.

4.Mechanické poškození přepravou

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen při osobním odběru uplatnit ihned při převzetí. Při použití služeb dopravce se reklamace řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákona či Obchodního zákoníku a zákazník je povinen jakékoliv poškození reklamovat u dopravce ihned po převzetí zboží. Na později zjištěná mechanická poškození se záruka nevztahuje!

5. Závěrečná ustanovení

Záruční list (Dodací list) je průkazem práva uživatele ve smyslu § 248 občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího výrobního čísla jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list spolu s fakturou o prodeji předložit dodavateli.

Dodavatel poskytuje uživateli záruku za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem na obsluhu nebo jinými ustanoveními k provozu.

U záručních oprav se záruka automaticky prodlužuje o dobu této opravy.

6. Seznam zařízení s jinou délkou trvání záruky než 24 měsíců je vždy bez dopravy, pokud není uvedeno jinak v uzavřené obchodní smlouvě:

 

Zařízení: Doba záruky:
GS5 a ostatní pokladní systém 12 měsíců s dopravou

+ 12 měsíců bez dopravy

Mobilní vážící systémy Ravas 12 měsíců bez dopravy
Balicí stroje 12 měsíců bez dopravy
Repasované tiskové váhy 6 měsíců bez dopravy
Tiskárny 6 měsíců bez dopravy
Tiskové hlavy pro všechna zařízení 6 měsíců bez dopravy
Zapékací válce laserových tiskáren 12 měsíců bez dopravy
Tonery s tiskovým válcem pro laserové tiskárny 6 měsíců bez dopravy
Akumulátory a záložní zdroj (UPS) 6 měsíců bez dopravy
Zpět na začátek