Domů » Společnost » Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

 

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále jen “Zákon”), zavedla společnost Novum Global, a.s.  (dále jen “Společnost”) vnitřní oznamovací systém (dále také jen “VOS”), který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených Zákonem.

Příslušné osoby pověřené Společností k přijímání a prošetřování oznámení oznamovatelů:

Pavlína Doksanská, telefonické spojení 602 348 602, e-mail adresa oznameniNG@gmail.com

telefonické spojení do hlasové schránky: 602 348 602

na adrese sídla Společnosti, komunikační e-malová adresa oznameniNG@gmail.com

 

Každá z příslušných osob přijímá oznámení kterýmkoli z těchto způsobů:

a) ústním  sdělením oznamovatele buď osobním jednáním, nebo telefonicky na telefonním spojení příslušné osoby uvedeném shora, nebo

b)  sdělením do hlasové schránky na čísle telefonu 602 348 602 nebo

c)  elektronicky na e-mailové spojení příslušné osoby: oznameniNG@gmail.com, nebo

d)  písemně, vložením písemného podání do schránky označené jako NOVUM umístěné v provozovně povinného subjektu na adrese 28. pluku 483/11, Vršovice, 101 00 Praha 10 v průjezdu . Doporučuje se doručovat oznámení v zalepené obálce a na obálku uvést např. jméno pověřené osoby nebo “oznámení” a jméno pověřené osoby atp.

 

Oznámení lze podat i přímo Ministerstvu spravedlnosti České republiky na spojení uvedená na příslušném webu Ministerstva.

 

V rámci vnitřního oznamovacího systému příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec Společnosti nebo osoba vykonávající u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“). Přijímání oznámení od jiných než shora uvedených osob v režimu Zákona Společnost vylučuje.

 

Oznámením dle Zákona se rozumí takové sdělení oznamovatele, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Společnosti, a o kterém se oznamovatel důvodně domnívá, že

-má znaky trestného činu, nebo

-má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo

-porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

-porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v Zákoně

 

Oznámení je právem oznamovatele, nikoli jeho povinností. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

 

S podanými oznámeními se může seznamovat pouze příslušná osoba/osoby, které jsou k tomu Společností určeny. Příslušná osoba  oznámení zpracuje způsobem stanoveným Zákonem. Oznamovateli je zaručena ochrana dle Zákona.

 

Je protiprávní podávat vědomě nepravdivá oznámení. Je protiprávní podávat oznámení pokud neexistuje na straně oznamovatele oprávněný důvod se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání. Je protiprávní takové zjišťování informací oznamovatelem, které oznamovatel provádí způsobem, který je trestný dle trestního zákona.